Sprogofficeruddannelsen

UDDANNELSENS FORMÅL
Uddannelsens overordnede formål er at uddanne til funktionen militær tolk og militær kulturvejleder til støtte for Forsvarets almene opgaveløsning og gennemførelsen af internationale operationer. Ved militær tolk forstås en officer, der kan løse almene og funktionsrelaterede sproglige opgaver på missionsområdets hovedsprog. Ved militær kulturvejleder forstås en officer, der kan vejlede om kultur- og samfundsrelaterede aspekters betydning for løsningen af operative opgaver i missionsområdet.

Kompetencer:
De studerende tilegner sig konkret (praktisk og teoretisk) viden, færdigheder og kompetencer inden for det studerede sprog med tilhørende kultur- og samfundsforhold.
De erhverver sig generelle og specifikke kompetencer i at kommunikere - sprogligt og interkulturelt - og i at formidle, undervise i og rådgive om sprog-, kultur- og samfundsforhold i en militærfaglig kontekst.
Endvidere udvikler de studerende generelt evnen til at tænke analytisk, til at perspektivere, drage konklusioner og træffe fagligt underbyggede valg med henblik på – selvstændigt eller i samarbejde med andre – at kunne vejlede inden for deres funktionsområde.
På det ledelsesmæssige og militærfaglige område tilegner de studerende sig viden, færdigheder og kompetencer, der kvalificerer dem til at håndtere komplekse situationer, der kræver udvikling og nytænkning.
Endelig bliver de studerende i stand til at identificere egne udviklingsbehov og uddannelsesmål i forhold til sprogofficersvirket, for eksempel at lære sig endnu et fremmedsprog, hvis forhold i Forsvaret tilsiger det.
De færdiguddannede sprogofficerer vil således være i besiddelse af en række generelle og specifikke kompetencer, der sætter dem i stand til såvel at agere professionelt i en militær kontekst inden for fagområdet som til at anvende deres viden og færdigheder i nye sammenhænge.

 

OGU logo

Hent SPROFF studieordning