Hærens befalingsmænds kerneværdier

rollemodel, mandskabsbehandling og faglighed

Indledning

Hærens Befalingsmænds Kerneværdier er et grundlæggende værdisæt for hærens befalingsmænd. Befalingsmandens kerneværdier bestemmer og motiverer befalingsmandens holdninger, handlinger og vurderinger i al hans eller hendes gøren og laden.

Denne pixibog skal give befalingsmanden en vejledning i forståelse af værdierne “rollemodel”, “mandskabsbehandling” og “faglighed”.

Det er de færreste, der kan score fuldt hus i alle kerneværdier, men værdierne skal virke som et evigt lysende fyrtårn for befalingsmanden, og de skal være de idealer befalingsmanden stræber efter i alle situationer.
Efterlevelse af kerneværdierne er ikke kun begrænset til perioder, hvor befalingsmanden er i tjeneste, men også udenfor tjenesten. Årsagen er, at befalingsmanden er en offentlig person og derfor skal vise sig værdig til den agtelse og tillid som stillingen kræver. Kerneværdierne vil hjælpe ham eller hende dertil.

HVOR KOMMER KERNEVÆRDIERNE FRA?
Ud over forsvarets pædagogiske principper og de deraf afledte grundværdier: Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed, har kerneværdier særlig fokus på befalingsmandens virke.
For at finde de særlige fokusfelter for befalingsmanden blev der iværksat en arbejdsgruppe ved Hærens Sergentskolen bestående af civile og militære repræsentanter fra alle skolens enheder.
En undersøgelse blandt et hold VUT-II og et hold VUT-I elever gav forskellige udsagn om, hvilke karaktertræk de så som værende vigtigst for en befalingsmand i hæren uanset rang. Disse data behandlede arbejdsgruppen og med baggrund i resultatet blev der udformet tre overordnede værdier med supplerende tekst som efterfølgende benævnes ”Hærens Befalingsmænds Kerneværdier”.
Det er altså værdier skabt og bestemt af befalingsmændene selv og som er anderkendt af hærens øverste ledelse.

HÆRENS SERGENTSKOLES MISSION
Hærens Befalingsmands kerneværdier danner desuden baggrund for Hærens Sergentskoles mission: ”Hærens Sergentskole uddanner og udvikler, ud fra Hærens behov, befalingsmænd, der lever op til kerneværdierne.”

AFSLUTNING
At være befalingsmand i hæren kræver stor selvdisciplin og selvopofrelse, hvor man sætter opgaven og sit mandskab før sig selv. Det gamle ordsprog ”først hestene, så folkene og så én selv” er altid en god lære at følge, og gør man det, er der garanti for at få noget godt tifoldigt igen.

ROLLEMODEL
En befalingsmand er en rollemodel i Hærens enheder. En rollemodel inspirerer og motiverer gennem det personlige eksempel. Befalingsmandens adfærd har en betydelig afsmittende effekt på Hærens enheder.
Hæren har behov for befalingsmænd, der udviser initiativ og gennemslagskraft, det vil sige at gå foran og tage lederskabet, samt at gribe ind når behovet opstår. Befalingsmanden handler situationsbestemt i rollen som leder, fører og uddanner.

MANDSKABSBEHANDLING
Hæren bygger i høj grad på korpsånd og god mandskabsbehandling. Alle behandles høfligt og med gensidig respekt. Befalingsmanden arbejder aktivt for at fastholde og udvikle god mandskabsbehandling og bidrager herigennem til den disciplin, korpsånd og det samarbejde, der er kernen i Hæren.
Hærens enheder er ikke stærkere end det svageste led. Derfor er det vigtigt, at der lægges vægt på samarbejde, åbenhed og omsorg. Befalingsmænd bidrager til rummelighed og anstændighed, ved at alle behandles lige, uanset race, farve, religion, overbevisning, køn og seksualitet.


FAGLIGHED
Befalingsmandens faglighed opbygges og forankres gennem praksis. Befalingsmanden tager ansvar for egen læring og søger aktivt viden, færdigheder og kompetencer for optimering af egen og underordnedes udvikling.
Hæren har behov for kompetente og fagligt funderede befalingsmænd, der optræder professionelt, hvilket vil sige at deres faglighed bringes i spil i overensstemmelse med opgaven og organisation.

 

UDKOD KERNEVÆRDIERNE