Grundlæggende sergentuddannelse (GSU)

Uddannelsen som sergent ved den Almene Grundlæggende Sergentuddannelse skal gøre den kommende sergent i stand til indtræde i rækken af de ledere der i dagligdagen udgør ”kittet” mellem officeren og soldaterne. Uddannelsen starter den livslange dannelsesproces som sergenten i karrieren som befalingsmand vil opleve i dagligdagen og som aldrig må ende.

Uddannelsen er starten på det grundlag der gør sergenten i stand til at lede og føre mandskabet i krig og de kompetencer der gør sergenten i stand til at udvise lederskab i udførelsen af sin daglige tjeneste.

Den professionelle befalingsmand stræber altid efter at være den gode rollemodel og udvise god mandskabsbehandling. Det er et ideal der b.la. gøres ved at udvise en solid faglighed i tjenesten.

Det at være en befalingsmand er en holdning – en livstilgang der er gennemgående i befalingmandens adfærd i og udenfor tjenesten. Det er en forståelse af at, ”opgaver skal tages og ikke fås”.
For at blive optaget på uddannelsen skal alle nedenstående forudsætninger være opfyldt:
 • Skal have gennemført optagelsesprøve ved Forsvarets Rekruttering og være bedømt egnet til gennemførelse af uddannelsen.
 • Elevens skal forud for uddannelsens begyndelse have gennemført basisuddannelse i Hæren eller Flyvevåbnet med tilfredsstillende resultat.
 • Have folkeskolens 9. klasse afgangsprøve i fagene regning/matematik, dansk og engelsk med minimumskarakteren 02 (6) eller tilsvarende højere eksamen.
 • Have synsstyrke på mindst 6/12 binokulært med egen korrektion (briller eller kontaktlinser). Ved blindhed (mindre end 6/180) på ét øje, da mindst 6/9 på seende øje med korrektion.
 • Besidde normalt mørkesyn.
 • Skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden ”fortroligt”.
 • Er i besiddelses af eller er i stand til at erhverve sig B-kørekort.
 • Skal kunne bestå det fysiske optagelseskrav for uddannelsen på mødedagen.
Uddannelsens samlede varighed er 130 uddannelsesdage inkluderet én uges praktik ved enheder der gennemfører Hærens Basisuddannelse. Både vinterhold og sommerhold afholder én uges juleferie og tre ugers sommerferie.

Den ugentlige uddannelsestid er fastsat til gennemsnitlig 37 timer.

Tid til elevforberedelse er ikke medregnet i hverken uddannelses- eller administrationstid. Der skal i den forbindelse forventes ugentlig elevforberedelsestid (f. eks. rengøring af udrustning, rengøring af kvarterer mm.), samt forberedelse til lektioner og øvrig forberedelse til den daglige tjeneste. Typisk en opgave, der skal løses eller blot personens opførelse i bestemte situationer.
Uddannelsen består af nedenstående elementer:
 • Praktikforløb
 • Føringsuddannelse.
 • Uddannelseslære.
 • Militær Fysisk Træning.
 • Orienteringslære og march
 • Ledelse.
 • Sikkerhedsbefalingsmandsuddannelse.
 • Tjenestekendskab
 • Radio- og signaluddannelse.
 • Forsynings- og vedligeholdelsestjeneste.
 • Skydeuddannelse.

Varighed (tid): ca. 6 dage, incl. forberedelsesdag.

FORMÅL

Formålet med praktikopholdet er, at give eleven muligheden for – i praksis, at afprøve den viden og de færdigheder og kompetencer, som er opnået gennem den foreløbige uddannelse.

LÆRINGSUDBYTTE

Praktikopholdet skal understøtte nedenstående læringsmål, hvor eleven efter endt praktik bør have nedenstående forventede læringsudbytte:

Viden

 • Have forståelse for Hærens Basisuddannelses praktiske gennemførelse i rollen som befalingsmand.
 • Have forståelse for egen funktion som befalingsmand i rammen af en deling.

Færdigheder

 • Kunne anvende de praktiske styringsværktøjer som basisuddannelsen anvender i det daglig (øvelseslister, bestillingsprocedure, daglig opgavefordeling o.lign).
 • Kunne vurdere og anvende egnede ledelsesmæssige tiltag i rollen som leder, fører og rollemodel i forhold til undergivent personel. .
 • Under vejledning kunne anvende det lærte pædagogiske grundlag til formidling af viden og færdigheder til andre.
 • Under vejledning og på baggrund den lærte taktisk, kunne anvende hensigtsmæssige standarder og kampeksercitser i varierende situationer i rammen af en hærens basisuddannelses gruppe.

Kompetencer

 • Under vejledning kunne tage ansvar for den daglige ledelse og vejledning af undergivent personel.
 • Under vejledning være i stand til at opsøge egne udviklingspunkter.

INDHOLD

Ved endt praktikperiode skal det tilstræbes, at eleven – under opsyn og vejledning – har udført følgende opgaver/virke:

Almen sergentvirke

Eleven har opnået personlige erfaringer med ledelse af menigt personel under såvel garnisons- som felttjeneste (ønskeligt øvelser). Herunder skal den enkelte have muligheden for at udvikle egen praksis som rollemodel. Samt have fået et indblik i enhedens faste rutiner, mhp. at erhverve personlige erfaringer med enhedens daglige drift.

Med rutiner menes fx:

 • BM-møder.
 • Stuekontrol/appel.
 • Koordination af uddannelsesaktiviteter.
 • Integrerede uddannelsesdage.
 • administrative opgaver, herunder b. la.: Frihedsansøgninger, arbejdstidsplanlægning, bedømmelse.
 • Iværksættelse og kontrol af vedligeholdelsestjeneste.

Instruktørvirke

Eleven har – mhp. rutinering – virket som instruktør/hjælpeinstruktør inden for militære basisfag og det bør tilstræbes, at den enkelte afholder min. to selvstændige lektioner.

Førervirke

Eleven har været prøvet i førerrollen for op til gruppe-værdi og har været indsat i løsningen af mindre taktiske opgaver.

øvrigt indhold

Det bør endvidere tilstræbes, at den enkelte elev deltager eller orienteres om følgende:

 • Enhedens (stamenhed/regiment e.lign) historie og opgaver.
 • Enhedens interne enheder og myndigheder.
 • Enhedens korpsåndsfremmende aktiviteter.
 • Enhedens hverveaktiviteter.

UNDERVISNINGS- OG METODER

Når eleven tilgår praktikenheden, er denne stadig under uddannelse og befinder sig midt i et udviklingsforløb. Eleven kan derfor ikke sammenlignes med en færdiguddannet sergent og skal til stadighed vejledes, kontrolleres og evalueres.

I praksis tiltales sergenteleven ”sergentelev”, og besidder som udgangspunkt ikke befalingsret som befalingsmand. Kompetence til at befale gives ved at være foresat i situationen.

Eleverne følges i mindre dele af praktikperioden af en lærer fra Hærens Sergentskole med henblik på at fastholde et tæt samarbejde med det enkelte praktiksted, samt at gennemføre en løbende evaluering af elevernes forhold og personlige udvikling. 

BEDØMMELSE

Enheden giver eleven en skriftlig udtalelse af praktikforløbet, suppleret med en mundtlig tilbagemelding ved praktikenheden.

Hærens Sergentskoles udleveres en kopi af den skriftlige evaluering som derefter indgår i den samlede vurdering af elevens præstationer.

Andet

Under virket som sikkerhed (sikkerhedsbefalingsmand/sikkerhedsassistent) følges bestemmelserne som angivet i Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben (fredstid).

FORMÅL

I rammen af en basisuddannelsesdeling, at sætte eleven i stand til at føre en infanterigruppe, i forbindelse med afsiddede standarder og kampeksercitser, beredskabsområde samt kamp fra stilling.

At eleven kan gennemføre gruppeførerens føringsvirke, samt kunne anvende føringsvirkets udtryk i forbindelse med kommandoer og befalinger.

LÆRINGSUDBYTTE

Efter endt uddannelse vil eleven have opnået nedenstående forventede viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Viden om infanterigruppens og delingens begreber, principper, bevæbning og udrustning.
 • Viden om praksis og anvendelse af gruppeførerens føringsvirksomhed i forbindelse med beredskabsområde og kamp fra stilling.
 • Forståelse for de vigtigst anvendte teorier og metoder i gruppeførerens føringsvirksomhed, i forbindelse med beredskabsområde samt kamp fra stilling.
 • Forståelse for sammenhængen i delingen under afsiddet indsættelse.
 • Forståelse principperne for ild og bevægelse, boldbane samt svingdør.

Færdigheder

Infanterigruppens og -delingens afsiddede standarder og kampeksercitser:

 • Kan udføre infanterigruppens afsiddede standarder og kampeksercitser i varieret terræn.
 • Kan udføre infanterigruppens afsiddede standarder og kampeksercitser i rammen af delingen.
 • Kan søge og vurdere information med relevans for udførelse af infanterigruppens afsiddede standarder og kampeksercitser.
 • Kan anvende faglig terminologi i forbindelse med kommandoer til infanterigruppens afsiddede kampeksercitser og standarder.

Beredskabsområde:

 • Kan udføre gruppeførerens føringsvirksomhed i forbindelse med gruppens beredskabsområde.
 • Kan anvende faglig terminologi i forbindelse med befaling for beredskabsområde.
 • Udføre indretning af beredskabsområde.
 • Kamp fra stilling:
 • Kan udføre gruppeførerens føringsvirksomhed i forbindelse med gruppens kampstilling.
 • Kan anvende faglig terminologi i forbindelse med befaling for kamp fra stilling.
 • Kan udføre indretning af kampstilling.
 • Kan udføre indøvelse af hold og gruppe i kampstilling.
 • Kan udføre kamp fra stilling.

Kompetencer

 • Tager ansvar for, hvilken bevæbning og udrustning der skal anvendes i gruppens opgaveløsning.
 • Tager ansvar for, hvilken af gruppens standarder og/eller kampeksercits der skal anvendes i relation til opgaveløsningen.
 • Identificerer fjenden og terrænets indvirkning på valg af standard og kampeksercits.
 • Kunne tage ansvar for gruppeførerens ledelses- og planlægningsmæssige opgaver i forbindelse med beredskabsområde samt kamp fra stilling.
 • Opsøge yderligere information fra delingsføreren eller næstkommanderende ved behov i forbindelse med pålagte opgaver.

INDHOLD

Enkelkæmper:

 • Terrænkendskab.
 • Felthygiejne og overlevelsesteknikker.
 • Laser-duelsystem.
 • Enkeltkæmperfærdigheder.
 • Patruljetjeneste (større troppe).

Gruppenfører:

 • Fuldstændig 5-punktsbefaling.
 • Gruppens klar til kamp.
 • Gruppens formationer.
 • Delingens formationer.
 • Sikret passage.
 • Stillingsindtagelse og ildåbning.
 • Hastig stillingsindtagelse og ildåbning.
 • Sammenstød med fjenden.
 • Delt spring.
 • Hængsel.
 • Videreførelse i dybden.
 • Føringsvirke i forbindelse med beredskabsområde og kampstilling.
 • Beredskabsområde i rammen af delingen.
 • Kamp fra stilling i rammen af delingen.
 • Kamp i uoverskueligt terræn.

STUDIE-/ARBEJDSFORMER

Faget gennemføres som tilstedeværelsesundervisning med en blanding af teorioplæg og praktiske opgaver.

Lærer tilsikrer det faglige niveau under de praktiske øvelser. Efter hver gennemførelse evalueres i gruppens plenum. Eleven modtager i forbindelse hermed punkter til fastholdelse og forbedring.

Med udgangspunkt i læsepensum, forudsættes et vis vidensniveau forud for undervisningen.

I faget integreres ledelse som en væsentlig del af dannelsen til fører. 

BEDØMMELSE

Mundtlig/praktisk eksamination.

Tilfredsstillende er karakteren 4, bestået er karakteren 2.

Eleven evalueres desuden løbende i rollen som gruppefører og geværskytte 1 som medvirker i den samlede bedømmelse for hele sergentuddannelsen.

FORMÅL

At sætte eleven i stand til at eleven kan virke som instruktør ved Hærens Basisuddannelse (op til 15 elever).

LÆRINGSUDBYTTE

Efter endt uddannelse vil eleven have opnået nedenstående forventede viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Eleven har ved uddannelsens afslutning forståelse for de begreber, principper og processor, der er medvirkende til at fremme læringen i en given situation, på det grundlæggende manuelle niveau.
 • Eleven har forståelse for, hvilken indflydelse valget af læringsaktivitet og struktur har for læringsudbyttet i en undervisningssituation, og er i stand til at reflektere over egen praksis. På baggrund af refleksionen rette til, såvel undervejs i en undervisningssituation, som efter, for at opnå størst mulig læringseffekt.

Færdigheder

 • Ved uddannelsens afslutning kan eleven i kommunikationen med ligestillede og foresatte, anvende faglig terminologi i relation til undervisning, samt over for foresatte formidle sammenhængen mellem reglementarisk teoretisk stof, og den praktiske udførelse af undervisning og læring.
 • Eleven kan vælge og anvende relevante redskaber, læringsaktiviteter og strukturer til en undervisningssituation, så der skabes den sammenhæng mellem teori og praksis, der gør eleven i stand til at reflektere over læringsmålene.

Kompetencer

 • Eleven kan ved uddannelsens afslutning planlægge og tage ansvar for afgrænsede læringsforløb, med udgangspunkt i det niveau eleven befinder sig på.
 • Yderligere kan eleven tage ansvar for egen faglig udvikling i sit virke som befalingsmand og instruktør.

INDHOLD

 • Læring i forsvaret.
 • Planlægning af læringsaktiviteter og didaktik.
 • Læringsfremmende hjælpemidler.
 • Elevforudsætninger.
 • Instruktør og leder af undervisningen.
 • Evaluering, feedback og refleksion.

STUDIE-/ARBEJDSFORMER

Undervisningen gennemføres som tilstedeværelsesundervisning, og er et samarbejde mellem lærere, relevante fagpersoner og eleven imellem.

Med udgangspunkt i læsepensum, forudsættes et vis vidensniveau forud for undervisningen.

Til at understøtte læringsmålene anvendes der strukturer som eksempelvis beskrevet i Cooperative Learning og de, for instruktøren, ellers kendte strukturer, f.eks. individuelt, to og to, gruppearbejde etc.

Undervisning gennemføres af en faglærer, der forudsættes eksemplarisk i sit valg af strukturer, metoder og principper for læring, således at modtagere kan spejle sig i faglærerens praksis og derigennem skaber refleksion for udvikling af egen praksis.

Eleverne har i deres lektioner frihed til at vælge den struktur der passer dem, under hensyntagen til de valgte læringsaktiviteter. Eleverne bedømmes på deres evne til at nå målet med deres læringsaktiviteter.

BEDØMMELSE

Mundtlig/praktisk eksamination.

Tilfredsstillende er karakteren 4, bestået er karakteren 2.

FORMÅL

At sætte eleven i stand til at orientere sig efter terrænet, kort, kalker og skitser, under færden i terræn af vekslende beskaffenhed i dagslys og mørke, således at eleven kan fastlægge egen position, stedfæste et mål samt følge en fastlagt rute.

Sætte eleven i stand til at modstå de belastninger han som fodmarcherende møder i sit virke som gruppefører.

LÆRINGSUDBYTTE

Efter endt uddannelse vil eleven have opnået nedenstående forventede viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Ved uddannelsens afslutning har eleven viden om marchtekniske begreber og principper, der sætter ham i stand til at kunne virke som gruppefører under march.
 • Har forståelse for sammenhængen mellem samspillet af faktorer soldaten udsættes for i forbindelse med march og orientering.

Færdigheder

 • Kan vælge og anvende relevante redskaber, metoder, teknikker og materialer inden for fagets indholdsområde.
 • Kan anvende kortskitser og kalker i forbindelse med føringsvirket.

Kompetencer

 • Tage ansvar for valg af rute og fremrykkevej i forbindelse med march til fods.
 • Opsøge muligheder for egen viderelæring indenfor orientering og march.

INDHOLD

 • Marchteori og marchtræning.

STUDIE-/ARBEJDSFORMER

Orienteringslære gennemføres som instruktion fra lærer efterfulgt af praktiske øvelser.

Marchteori gennemføres som klasseundervisning, efterfulgt af praktiske marchlektioner.

Faget gennemføres via instruktion, selvstudier, udlagte ruter og som en integreret del af uddannelsen.

BEDØMMELSE

Der gennemføres ingen bedømmelse i faget.

Eleven evalueres i orientering og march løbende i rollen som gruppefører og geværskytte 1 der medvirker i den samlede bedømmelse for uddannelsen.

INDLEDNING

Indholdet i læringsplanen for Militær Fysisk Træner varetages af Center for Militær Fysisk Træning under Forsvarets Sundhedstjeneste.

FORMÅL

Efter kurset kan kursisten handle i kendte situationer og forestå træningen for sin egen enhed, med udgangspunkt i udarbejdede protokoller og med vejledning fra en MFT I, II og/eller MFT III uddannet. Kurset fokuserer udelukkende på at uddanne kursisten som praktiker med et mindre teoretisk fundament. Indholdet er målrettet mod Hærens Basisuddannelse.

LÆRINGSUDBYTTE

Efter endt uddannelse vil eleven have opnået nedenstående forventede viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Har kendskab til grundprincipperne inden for militær fysisk træning, og kan beskrive hvorfor de enkelte øvelser er valgt i hhv. styrketræning, udholdenhedstræning, bevægelighedstræning, coretræning og behændighedstræning set i forhold til en soldats arbejdskrav.
 • Kan beskrive hvilke konsekvenser manglende bevægelighed i bevægeapparatet kan have, i forhold til præstationsoptimering og skadesforebyggelse.
 • Kan redegøre for anvendelse af kost og restitution i forhold til et optimalt træningsforløb.
 • Har kendskab til FSUBST 491-7 bestemmelser og kan søge vejledning ved spørgsmål inden for militær fysisk træning og idrætsvirksomhed i Forsvaret.

Færdigheder

Som øvet:

 • Kan beherske grundlæggende undervisning i teknikkerne i Charlie Atlet Protokol Basis (CAP basis) og Charlie Atlet Protokol (CAP) indenfor styrketræning.
 • Kan beherske teknikerne i løfte, bære, trække og skubbe (LBTS) øvelser.
 • Kan beherske grundlæggende undervisning i udholdenhedstræning, iværksætte opvarmning ift. den efterfølgende aktivitet, samt intensitetsjustere i forhold til den samlede belastning.
 • Kan anvende og instruere i opspænding/anvendelse af core muskulaturen.
 • Kan skadesbehandle vha. Ro, Is, Kompression, Elevation og Movement (RICEM) principperne.
 •  

Kompetencer

 • Kan handle i kendte situationer og foretage træning af egen enhed med udgangspunkt i de relevante læringsplaner for enheden og/eller instruks fra en Militær Fysisk Træner på højere niveau.
 • Kan iværksætte relevant mikrotræning set i forhold til enhedens samlede belastning og træningsbehov. Kan stå som kontrollant ifm. afvikling af Forsvarets Fysiske Test.

INDHOLD

 • Styrketræning.
 • Træningslære.
 • Udholdenhedstræning.
 • Kost og væske.
 • Akutte idrætsskader.
 • Kursisten som instruktør.
 • Bevægelighedstræning.
 • Coretræning.
 • Behændighedstræning.
 • Forsvarets tests og basiskrav

STUDIE-/ARBEJDSFORMER

Faget gennemføres som en vekslen mellem lærerstyret klasseundervisning, praktiske lærerstyrede idrætslektioner og elevlektioner under supervision af uddannede lærere.

Tyngden i faget er i elevlektionerne.

BEDØMMELSE

Der gennemføres praktisk slutkontrol i faget således:

 • Forsvarets fysiske test A, kredsløbstest,12 minutters test. Minimum Niveau 1.
 • Forsvarets fysiske test C, styrketest. Niveau 2

Bedømmelsen sammefattes til bestået, hvis begge test gennemføres med tilfredsstillende resultat.

ANDET

Indholdet i læringsplanen for Militær Fysisk Træner varetages af Center for Militær Fysisk træning under Forsvarets Sundhedstjeneste.

INDLEDNING

Centralt udarbejdet læringsplan for sikkerhedsbefalingsmandsvirket danner grundlag for uddannelsen som sikkerhedsbefalingsmand.

FORMÅL

At sætte eleven i stand til at virke som sikkerhedsbefalingsmand på skydebaneanlæg og ved enhedsskydninger i dagslys og mørke.

Samt at eleven tager ansvar for skydesikkerheden, indenfor den stillede sikkerhedsopgave.

LÆRINGSUDBYTTE

Efter endt uddannelse vil eleven have opnået nedenstående forventede viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Eleven har forståelse for sikkerhedsbestemmelserne for skydning, der gør ham i stand til at virke som sikkerhedsbefalingsmand ved skydninger ved de våben, lys-, signal og alarmmidler der anvendes ved Hærens Basisuddannelse.
 • Samt udvalgte våben som anvendes ved gennemførelse af føringsuddannelsen.

Færdigheder

 • Eleven kan ved uddannelsens afslutning udføre almindeligt forekommende opgaver og skydninger med de våben der hører under uddannelsen.
 • Identificere tilløb til brud på sikkerheden ved skydninger, i virket som sikkerhedsbefalingsmand og skytte, og gribe ind rettidigt herfor.
 • Anvende fagets fagsprog og terminologi til at vejlede og evaluere skytter.

Kompetencer

 • Kunne tage ansvar for at gribe ind ved brud, eller tilløb til brud på sikkerhed i forbindelse med skydning, jf skydesikkerhedsbestemmelserne.

 

INDHOLD

Sikkerhedsbefalingsmand:

 • Skydning på skydebaneanlæg.

STUDIE-/ARBEJDSFORMER

Faget gennemføres som tilstedeværelsesundervisning og gennemføres som en vekslen mellem teori og praksis, hvor eleverne som sikkerhedsbefalingsmænd under vejledning øves i opgaven som sikkerhedsbefalingsmænd.

BEDØMMELSE

Skriftlig opslagsprøve i sikkerhedsbestemmelser på 45 minutter med 15 spørgsmål. Beståelseskriteriet er 9 rigtige.

FORMÅL

At sætte eleven i stand til at lede personel på manuelt niveau – herunder forudsætninger for at kunne støtte, vejlede og rådgive undergivent menigt personel i rammen af Hærens Basisuddannelse.

LÆRINGSUDBYTTE

Efter endt uddannelse vil eleven have opnået nedenstående forventede viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Have forståelse for forsvarets ledelsesgrundlags anvendelse i Hæren.
 • Have forståelse for forskellen mellem føring og virksomhedsledelse.
 • Have forståelse for grundlæggende, moderne ledelsesteori samt kunne forholde sig til anvendelsen i praksis på gruppeniveau.
 • Have forståelse for egen rolle som leder, fører og rollemodel ift. en praktisk anvendelse af ledelsesteorier.
 • Have viden om FOKUS til bedømmelse og udvikling af medarbejderen – herunder have forståelse for redskabet i relation til egen personlige udvikling.

Færdigheder

 • Kan vælge og anvende forskellige ledelsesstile og på baggrund heraf vurdere fordele og ulemper i valget heraf.
 • Kunne identificere og vurdere sine valg af ledelsesstil eller ændring af situation ift. anvendelsen af situationsbestemt ledelse.

Kompetencer

 • Kan tage ansvar for den daglige ledelse og vejledning af undergivent personel.
 • Kan tage ansvar for at lede og fordele pålagte opgaver, således at opgaveløsningen sker i overensstemmelse med foresattes hensigt og forsvarets ledelsesgrundlag.
 • Kan tage medansvar for opbyggelse af moral og korpsånd ved undergiver personel.
 • Kan opsøge viden om egne udviklingspunkter og gennem selvledelse kan tage ansvar for egen personlige udvikling.

INDHOLD

 • Forsvarets ledelsesgrundlag.
 • Risikoledelse og virksomhedsledelse.
 • Situationsbestemt ledelse.
 • Ledelse af mangfoldighed.
 • Militær etik og ledelse.
 • Kampens psykologi.
 • Ledelsesopgaver, -typer, -roller og –anskuelser.
 • Motivation og selvindsigt.
 • Kommunikation, feedback og konflikt.
 • Autoritet, magt, og lydighed.
 • Hærens Befalingsmænd Kerneværdier.
 • Praktisk lederudvikling.

STUDIE-/ARBEJDSFORMER

Faget gennemføres som tilstedeværelsesundervisning og gennemføres som en vekslen mellem teori og praksis, hvor eleverne i vid udstrækning vil kunne se den – i teorien – beskrevne virkelighed anvendt gennem praktiske øvelser og opgaveløsninger.

Lektionerne gennemføres med primær vægt på elevaktivitet gennem gruppearbejde og øvelser.

Faget integreres i uddannelsens dagligdag, via anvendelse af Hærens Befalingsmænds Kerneværdier som værktøj og i italesættelsen af befalingsmandens ledelsesgerning.

Med udgangspunkt i læsepensum, forudsættes et vis vidensniveau forud for undervisningen.

BEDØMMELSE

Der gennemføres ingen eksamen eller prøve i faget. Faget bedømmes som helhed via eleven afsluttende bedømmelse i den grundlæggende sergentuddannelse.

FORMÅL

At bibringe eleven en sådan viden om egen funktions placering og opgaver i organisationen, at han kan varetage og efterleve de bestemmelser for ansvar, pligter og beføjelser der, såvel i som udenfor tjenesten, er gældende for en befalingsmand.

At sætte eleven i stand til at vejlede og rådgive sit mandskab om tjenstlige forhold og muligheder.

At give eleven en sådan holdning, at han på eget initiativ ajourfører og udbygger sin viden om alle, de for hans tjeneste, relevante forhold.

LÆRINGSUDBYTTE

Efter endt uddannelse vil eleven have opnået nedenstående forventede viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Have viden om den grundlæggende sergentuddannelse praktiske gennemførelse.
 • Have forståelse for karrierer veje i hæren.
 • Have viden om de forskellige begreber indenfor de generelle sikkerhedsbestemmelser indenfor vagttjeneste, sikkerhedstjenesten, arbejdsmiljø og markskade.
 • Have forståelse for førerens ansvar i relation til krigens love.
 • Have forståelse for forskellen på militær disciplinarlov og militær straffelov i forhold til hvornår disse bringes i anvendelse.

Færdigheder

 • Kan vælge og anvende de korrekte metoder og procedurer i forbindelse med vagttjenesten.
 • Kan vælge og anvende de korrekte formularer vedrørende markskader og arbejdsskader.
 • Kan identificere overtrædelser af krigens love og formidle denne viden til foranstående og undergiven personel.
 • Kan identificere en situation og vurdere om der i situationen bør tages udgangspunkt i militær disciplinarlov eller militær straffelov.

Kompetencer

 • Kan tage ansvar for egen rolle i forbindelse med vagt- og sikkerhedstjeneste, markskader og arbejdsmiljø.
 • Kan tage ansvar som fører i forbindelse med krigens love.
 • Kan tage ansvar i situationer der kræver en afklaring i forhold til anvendelsen af militær discplinarlov eller militær straffelov.
 • Kan opsøge ny viden i relation til den aktuelle mission som f.eks. Rules of engagement (ROE), ”førerens kort” m.m.

INDHOLD

 • Den grundlæggende sergentuddannelses gennemførelse.
 • Administrative forhold under uddannelsen.
 • Tillids- og samarbejdssystemet under uddannelsen og som befalingsmand.
 • Regler for påklædning og opførsel.
 • Befalingsmandens rolle i forsvaret.
 • Hærens Command Team-koncept.
 • Generelle sikkerhedsbestemmelser – herunder vagttjeneste med tyngden lagt på varetagelse af vagttjeneste på Varde Garnison, arbejdsmiljø, markskader.
 • FOKUS og Garuda, herunder elevens egen bedømmelse i forhold til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.
 • Krigens love med vægt på førerens ansvar.
 • Rets- og straffeforhold med tyngden lagt omkring militær disciplinarlov.
 • Arbejdsmiljøvirksomhedens gennemførelse som virksomhedsrepræsentant.

STUDIE-/ARBEJDSFORMER

Der arbejdes med relevante eksempler i grupper, underviserens egne erfaringer søges inddraget i arbejdet, og der gives mulighed for, at eleven kan bidrage med egne oplevelser.

I forbindelse med forberedelse til lektionerne i krigens love og rets- og straffelære gennemføres der selvstudie i det udleverede kompendium i krigens love, militærmanualen samt i folder omhandlende henholdsvis den militære straffe- og disciplinarlov.

Faget integreres i uddannelsens dagligdag, via anvendelse af Hærens Befalingsmænds Kerneværdier som værktøj og i den daglige italesættelsen af befalingsmandens ledelsesgerning.

BEDØMMELSE

Skriftlig standpunktsprøve.

Tilfredsstillende er bestået.

ANDET

Under uddannelsen gennemføres et tjenestebesøg af Hærchefsergenten, hvor der gives Hærchefsergenten mulighed for at adressere eleverne.

FORMÅL

At sætte eleven i stand til at anvende hærens RDO-VHF/UHF, 152-SERIEN i forbindelse med virket som gruppefører i en deling i Hærens Basisuddannelse.

Samt tage ansvar for gruppens signalkorrespondance i rammen af delingen.

LÆRINGSMÅL

Efter endt uddannelse vil eleven have opnået nedenstående forventede viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Have viden om tekniske data i relation til anvendelsen af RDO-VHF/UHF, 152-SERIEN.
 • Have forståelse for anvendelse, sikkerhedsbestemmelser og procedurer i relation til RDO-VHF/UHF, 152-SERIEN.

Færdigheder

 • Kan anvende RDO-VHF/UHF, 152-SERIEN og RDO-PRR.
 • Kan udfører brugervedligeholdelse på radioen.
 • Kan identificere og afhjælpe simple brugerfejl på RDO-VHF/UHF, 152-SERIEN, både som PRC,VRC samt TRC

Kompetencer

 • Tage ansvar for overholdelse af sikkerhedsbestemmelser på RDO-VHF/UHF, 152-SERIEN, mandbåren, samt RDO-PRR.
 • Kan tage ansvar for gruppens signalkorrespondance og medvirke i delingens signalprocedurer.

INDHOLD

 • Tekniske data.
 • Oprettelse, betjening, adskillelse - vedligeholdelse.
 • Indlæsning og distribution af missionplans.
 • Identificering og afhjælpning af brugerfejl.
 • VHF - UHF antenneteori.
 • Indlæggelse af kryptonøgler, samt sikkerhedsbestemmelser.
 • Mandbåren, såvel som køretøjsmonterede versioner.

STUDIE-/ARBEJDSFORMER

Elever

Faget gennemføres som tilstedeværelsesundervisning og gennemføres som en vekslen mellem teori og praksis, hvor eleven bruger – primært i føringssituationer øver anvendelse og betjening af radio, korrespondance og signalprocedure.

BEDØMMELSE

Praktisk prøve i faget

Tilfredsstillende er karakteren 3,0 (5-trins skala).

ANDET

Q for uddannelsen:

02799062 OPERATøR VHF RDO RDO-VHF/UHF, 152-SERIEN RDO

Eleven skal være sikkerhedgodkendt til FORTROLIGT.

FORMÅL

At sætte eleven i stand til at planlægge, gennemføre forsynings- og vedligeholdelsestjenesten på gruppeniveau, i rammen af en deling.

Samt tage ansvar for kontrollens gennemførelse indenfor forsynings- og vedligeholdelsestjenesten på gruppeniveau.

LÆRINGSUDBYTTE

Efter endt uddannelse vil eleven have opnået nedenstående forventede viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Have viden om relevante direktiver, bestemmelser, reglementer og brugervejledninger, omhandlende forsynings- og vedligeholdelsestjenesten på gruppeniveau.
 • Havde forståelse for førerens pligter indenfor forsynings- og vedligeholdelsestjeneste.
 • Have forståelse for sammenhænge i forsynings- og vedligeholdelsestjenesten på delingsniveau.
 • Have forståelse for pålagte metoder og rutiner som beholdnings- eller brugeransvarlig i rammen af en deling.

Færdigheder

 • Kan identificere opståede forsynings- og vedligeholdelsesmæssige problemer med tildelt materiel, og vurdere hvilken handling der skal foretages.
 • Kan vælge og anvende de til forsynings- og vedligeholdelsestjenesten tilhørende blanketter og lister, til forvaltningen af tildelt materiel.
 • Kan formidle og anvise forsynings- og vedligeholdelsesmæssige opgaver til gruppen, og komme med forslag til løsningsmuligheder.

Kompetencer

 • Kan udfører førerens pligter ved at kunne planlægge og tage ansvar for gennemførelsen og kontrollen af forsynings- og vedligeholdelsestjenesten på gruppeniveau.

INDHOLD

 • Forsynings- og vedligeholdelsestjeneste.
 • Forvaltningsgrundlag og ansvarsfordeling (førerens pligter).
 • Tab og skade herunder anvendelse af afgørelsesblanketten.
 • Forsyningsblankettens anvendelse.
 • Styklistens og beholdningslistens anvendelse.
 • Vitalt og sensitivt materiel, herunder kontrol.
 • Kørerens Basis Teori.

STUDIE-/ARBEJDSFORMER

Uddannelsen vil primært foregå som teoretiske lektioner suppleret med praktiske og uddannelsesrelaterede aktiviteter integreret i det almindelige forløb ved uddannelsen.

BEDØMMELSE

Der gennemføres ikke prøve i faget, men indgår som en del af helhedsvurderingen af eleven.

ANDET

Den praktiske gennemførelse af vedligeholdelsestjeneste integreres med øvrige fag under uddannelsen, herunder særligt føringsuddannelse og skyde- og sikkerhedsbefalingsmandsuddannelsen, samt under FELT øvelser og skydeperioder. En realfaglig tjeneste skal gennemføres med vægt på planlægning, kontrol og melding af fejl i forbindelse med den af eleverne planlagte vedligeholdelse under og efter endt aktivet.

FORMÅL

At sætte eleven i stand til at anvende de våben der anvendes i Hærens Basisuddannelse som enkeltmand og som skytte i en gruppe.

LÆRINGSUDBYTTE

Efter endt uddannelse vil eleven have opnået nedenstående forventede viden, færdigheder og kompetencer, i det de enkelte læringsplaners læringsmål supplerer:

Viden

 • Have viden om anvendelsen af våbenes anvendelse i rammen af delingen.

Færdigheder

 • Kunne anvendel våbene som skytte i en rammen af en gruppe.

Kompetencer

 • Kunne tage ansvar for indsættelsen af våbenes i rammen af en gruppe under Hærens Basisuddannelse.
 • Kunne opsøge ny viden om våbnene og egen udvikling indefor gruppens anvendels af våbnene.

INDHOLD

 • Gevær M/95.
 • Let maskingevær M60E6.
 • Håndgranat.
 • Lys-, signal- og alarmminer (udvalgte modeller).
 • Indsættelse som skytten i rammen af en gruppe.

UNDERVISNINGS- OG METODER

Centralt udviklet læringsplaner danner grundlag for genneførelsen af uddannelsen af de enkelte våben. Kompetencerne videreudvikles i føringsuddannelsen, hvor eleven som skytter øver anvendelsen af våbnet.

Skydning med våbene gennemføres jf. læringsplanernes skydeoversiger og integreres sammen med føringuddannelsen.

BEDØMMELSE

Der gennemføres ikke prøve i faget, men uddannelsens indhold indgår som dele af helhedsvurderingen af eleven.

Bedømmelse af opnåede læringsmål sker jf. læringsplanerne for de enkelte våben og midler.

Søg SU

Uddannelsen som sergent gennemføres på SU. Derfor skal den kommende elev, så snart eleven er optaget, søge SU via minSU

Log på med NemID --> Vælg 'Søg SU' --> marker 'Anden uddannelse' (se billede) --> Vælg Hærens sergentskole --> Næste

Du kan se denne video som gennemgår hele processen https://www.youtube.com/watch?v=JsyeqQLRpAs


Feltøvelse I, er den øvelse hvor eleverne trænes i emnet beredskabsområde (BSO), hvor eleverne brugertyngden af de 4 dage på at etablere en 'perfekt' udgave af et BSO.
Eleverne uddannes løbende i befaling, dvs at modtage NKDELs befaling og udfra denne formulere gruppeførerens befaling. Øvelsen skifter mellem at taktisk ramme og uddannelsesramme.


Feltøvelse II, er den øvelse hvor eleverne trænes i emnet kamp fra stilling i delingsramme (KSTL). Eleverne bruger tyngden af de 4 dage på at etablere en 'perfekt' udgave af en KSTL i dens fulde udgave, med både alternative stillinger og BI opgaver.
De første par dage bruges på at etablere KSTL samt indøvelse af kampen. Det sidste døgn gennemføres selve kampen i dagslys og mørke. Eleverne er iført vores laser dual system (LDS), således eleven får et indtryk af effekten af at være den defensive, forberedte part i KSTL.

Eleverne uddannes løbende i befaling, dvs at modtage DF DELs befaling og udfra denne formulere gruppeførerens befaling. Øvelsen skifter mellem at taktisk ramme og uddannelsesramme.


Feltøvelse III, er vores BYKAMPS modul som har en samlet varighed af én dag efterfulgt af 5 døgn. Efter endt uddannelses vil eleven blive tildelt BYKAMPs intruktør Q. Hvilket gør eleven istand til at undervise HBU enheder i BYKAMP.
Dagen forud for døgnøvelsen er en forudsætningsskabende dag. Her vil alle eleverne modtage teori om kamp i bebeggelse efterfulgt af en praktisk gennemgang af de grundlæggede enkeltmandsprocedurer. Dagen slutter med en omskoling til FX-våben (farvemarkering).

Døgn øvelsen gennemføres som udgangspunkt BRIKBY, én af hærens absolut bedste uddannelsesfaciliteter. Eleven bliver trænet til at virke som enkeltmand og helt optil at deltage i delingsniveau.


Feltøvelse IV, er den øvelse som udfordrer eleven personligt og i rammen af en patrulje gruppe på op til 8 mand. Grupperne skal primært operere i mørke og herefter hvile om dagen. Emnerne er primært infiltration/exfiltration, baghold eller raid. Øvelsen gennemføres både i militært og civilt terræn.

Feltøvelse V gennemføres i delingsramme. Øvelsen indeholder en kontrol af det tidligere emner, såsom BSO, KSTL og PTR. Tyngden i øvelsen er dog at arbejde med offensive og defensive standarder og kampeksercitser i delingsrammen. Øvelsen gennemføres i Oksbøl eller Nymindgab øvelsesterræn.

GSU Ledelse
Commandteam

Søren I Madsen

Major - Chef GSU

Martin Vesti

Seniorsergent UDDBM/MFT

Næstkommanderende GSU

Claus Vognsen

Premierløjtnant

Telefon:
+45 4132 0179

Mail:
fak-hs-gsunk

Heraldik
Næste opstart
GSU/ALM 18-2 Booket
GSU/ALM 19-1 29 jul 2019
GSU/ALM 19-2 2 dec 2019
© 2019 - Hærens sergentskole. Skriv til webmaster